Zasady klubu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Klub Młodych Księgowych, zwany dalej „Klubem” jest jednostką organizacyjną działającą w strukturze Oddziału Terenowego SKwP w Krakowie.

 

Rozdział II
Cele i zadania Klubu

§ 2.

 1. Głównym celem Klubu jest stymulowanie rozwoju członków w oparciu o statut SKwP, tj.:
  1. umożliwienie członkom zdobycia i poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości,
  2. kształtowanie etycznej postawy u młodych księgowych,
  3. umożliwianie wzajemnych konsultacji i wymiany doświadczeń,
  4. integrowanie środowiska księgowych.
 2. Odpowiedzialność za realizację tych celów spoczywa na zarządzie Klubu.
 3. Zarząd Klubu tworzy Grupy Projektowe, w skład których mogą wchodzić zwykli członkowie Klubu. Grupy Projektowe wykonują określone zadania, m.in.:
  1. organizują cykliczne spotkania członków (prelekcje, warsztaty, dyskusje, zebrania), konferencje naukowe (w tym konferencje wyjazdowe),
  2. nawiązują współpracę z praktyką gospodarczą,
  3. prowadzą serwis informacyjny w postaci strony internetowej.

 

Rozdział III
Członkowie

§ 3.

 1. Członkostwo w Klubie jest otwarte bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię, język, pochodzenie społeczne i etniczne lub poglądy polityczne.

§ 4.

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która:
  1. jest członkiem Stowarzyszenia zwyczajnym, zwyczajnym dyplomowanym księgowym, członkiem wspierającym – z terenu województwa małopolskiego, wyrażającym chęć przynależności do Klubu,
  2. jest zainteresowana problematyką rachunkowości,
  3. wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w Klubie,
  4. nie ukończyła 35 lat.

§ 5.

 1. Członkostwo w Klubie wygasa najpóźniej z chwilą ukończenia przez członka Klubu 35 roku życia.

§ 6.

 1. 1. Zarząd Klubu prowadzi listę członków Klubu.

§ 7.

 1. Zarząd Klubu może wyznaczyć członka do pracy w Grupie Projektowej, pełnienia określonej funkcji lub wykonania zadania.

 

Rozdział IV
Struktura i zarząd Klubu

§ 8.

 1. Sprawy Klubu prowadzi zarząd Klubu.
 2. Działalnością Klubu kieruje zarząd Klubu składający się z maksimum czterech członków.
 3. Zarząd Klubu wybierany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Klubu.
 4. Kadencja zarządu Klubu jest zgodna w czasie z kadencją organów SKwP i trwa nie dłużej niż cztery lata.
 5. Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu, wybrani członkowie zarządu w zależności od potrzeb uzgadniają, jakie będą pełnić funkcje. Członkowie zarządu realizują swoje zadania tworząc Grupy Projektowe określone w § 2. pkt 3.
 6. Aby zapewnić ciągłość działania Klubu, pod koniec swoich kadencji, członkowie zarządu zwołują zebranie, na którym wybierany jest nowy zarząd.

§ 9.

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Zarząd Oddziału Terenowego SKwP w Krakowie.
 2. Posiedzenia zarządu Klubu są protokołowane.
 3. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie oraz członkowie zarządu klubu obecni na posiedzeniu.
 4. Na spotkaniach Klubu sporządza się listę obecności członków